tisdag

Ord för dagen den 24 april - Johannes 14

KÄRLEKEN OCH GUDS ORD

Bibelläsning: Johannesevangeliet 14
"Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig." (Joh 14:21 FB) "Den som inte älskar mig håller inte fast vid mina ord." (Joh 14:24 FB)

Kärleken till Jesus är inte bara en känsla. Den tar sig också praktiska uttryck. Jesus definierar vem som älskar honom: Den som håller hans ord.Man kan inte älska Jesus om man samtidigt förnekar Guds ord.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Kärlek är inte bara en känsla, det är framför allt hur vi handlar mot den vi älskar. 

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Jesus ska komma tillbaka
I detta kapitel talar Jesus om att komma tillbaka på två olika sätt.
1. Jesus kommer tillbaka för att hämta sina lärjungar (vers 1-3). Här kommer Jesus inte tillbaka för att vara med oss här, utan för att hämta oss till ett annat ställe som han i förväg har förberett för oss. Här refererar Jesus säkert till det som vi brukar kalla uppryckelsen som beskrivs i 1 Tess 4:16-18.
2. Jesus kommer tillbaka till oss här på jorden på ett osynligt sätt (vers 18-19). Här talar Jesus om den helige Ande som kommer till oss på ett sätt som världen inte kan uppfatta, men som vi kan uppleva. 
Till eftertanke:
Vad tänker du inför Jesu återkomst? Är det något du överhuvudtaget tänker på? Fyller det dig med glädje eller fruktan? Bibelns budskap då den den talar om Jesu återkomst är "Trösta därför varandra med dessa ord" (1 Tess 4:18)

Det finns bara en väg till Fadern
Jesus är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom honom. (vers 6).
Till eftertanke:
Vad får detta för konsekvenser för människor i andra religioner? För dem som inte tagit emot Jesus? Vad får detta för konsekvenser för vår iver att missionera?

Samma gärningar
Jesus säger bestämt att de som tror på honom ska göra samma gärningar som Jesus gjorde då han gick här på jorden (vers 12).
Till eftertanke:
Om vi inte ser det hända idag, vad kan orsakerna till det vara?

Större gärningar
Vad menar Jesus med att vi ska göra större gärningar än han? (vers 12). Det kan kanske vara att vi kan leda människor till frälsning. Jesus verkade på jorden före korset och uppståndelsen, och vi kan idag ta emot frälsning genom Jesu fullbordade verk på korset. Jesus kunde ge mat till femtusen män, förutom kvinnor och barn, men lärjungarna fick se tretusen frälsta på den första pingstdagen.

Vem är det som älskar Jesus?
Jesus säger att tecknet på om vi verkligen älskar Jesus är att vi håller fast på vad Jesus har sagt (vers 21), och tecknet på att vi inte älskar honom är att vi inte håller fast vid Jesu ord (vers 24).
Till eftertanke:
På vilket sätt kan vi konkret visa att vi älskar Jesus? Ge några exempel.

Den helige Ande ska påminna oss
Jesus säger att den helige Ande ska lära oss allt och påminna oss om allt vad Jesus sagt oss (vers 26). Men vi kan inte bli påminda om något som vi inte har hört eller läst. Det betyder att om vi inte läser och begrundar Guds Ord, får den helige Ande inte något att påminna oss om.
Till eftertanke:
Vad får det för konsekvenser för min bibelläsning? Hur är min bibelläsning idag? Hur skulle jag önska att den skulle vara?

Min frid ger jag er
Jesus säger att han ger oss en annan slags frid än den som världen ger (vers 27).
Till eftertanke:
Vad är det för skillnad på den frid som världen ger och den fred som Jesus ger?

måndag

Ord för dagen den 23 april - Johannes 13

ETT NYTT BUD

Bibelläsning: Johannesevangeliet 13

"Ett nytt bud ger jag er, att ni skall älska varandra. Så som jag har älskat er skall också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, skall alla förstå att ni är mina lärjungar." (Joh 13:34-35 FB)

Det nya budet är att lärjungarna ska älska varandra. På samma sätt som Jesus älskade dem. Det är ett tecken på sant lärjungaskap.
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Hjälp mig att älska mina medsyskon. Inte bara dem som jag har lätt att älska, utan även de andra.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Den sista måltiden tillsammans med lärjungarna - Vers 1-17
Under den sista måltiden tvättar Jesus lärjungarnas fötter. Jesus befaller också att lärjungarna ska tvätta varandras fötter. Han säger till och med att de är ´skyldiga´ att göra det (vers 14).
Till eftertanke:
Denna befallning från Jesus efterföljs normalt inte av Jesu lärjungar idag. Varför inte?
Menar Jesus att tvätta fötter är en bild på något annat? I så fall vad?

Jesus förutsäger Judas förräderi och Petrus förnekelse - Vers 18-38
Det måste ha varit en svår stund för Jesus. Jesus berättar om vad som kommer att hända. En av hans egna lärjungar skulle förråda honom (vers 27) och en annan förneka honom (vers 38).

Mellan avslöjandet att en av lärjungarna ska förråda Jesus och en annan förneka onom, ger Jesus sina lärjungar ett nytt bud: Att älskar varandra som Jesus har älskat dem.
Till eftertanke:
Hur uttrycker Jesus sin kärlek till dem som är hans lärjungar? På vilket sätt kan vi uttrycka kärleken till våra medsyskon på samma sätt?

Jesus säger också till sina lärjungar, då och nu, att alla kommer att förstå att de är Jesu lärjungar genom den kärlek de visar varandra.
Till eftertanke:
Förstår alla idag att vi är Jesus lärjungar? Varför/varför inte?
  

söndag

Ord för dagen den 22 april - Johannes 12

VETEKORNETS LAG

Bibelläsning: Johannesevangeliet 12
"Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt." (Joh 12:24 FB)

Jesus är vetekornet som faller i jorden för att dö. Poängen med att så vetekorn är att det ska komma upp många nya vetekorn av det ena vetekornet.

I dag uppstår Jesu liv i varje människa som tar emot Jesus i sitt liv. I dag finns det hundratals miljoner människor som bär på det liv som Jesus gav då han lät sig falla i jorden för att dö för oss.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Tack att jag får vara bärare av gudomligt liv genom Jesu död på korset.


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKEJesus blir smord i Betania - vers 1-11
Jesus rider in i Jerusalem - vers 12-19
Vetekornet - vers 20-36
Ärad av människor eller Gud? - vers 37-40

Det börjar med det yttersta tecknet på vördnad och tillbedjan, där Maria offrar något av det dyrbaraste hon har i tillbedjan för Jesus (vers 3). Översteprästerna hade stora problem med Jesus eftersom uppväckandet av Lasarus gjorde att många människor lämnade översteprästerna och trodde på Jesus (vers 11). Konsekvensen av det blev att översteprästerna beslöt att döda både Jesus och Lasarus.

Därefter rider Jesus in i Jerusalem och möts av jubelrop från folket "Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn" (vers 13). Fariseerna upplever uppgivenhet över att de inte kan göra något åt Jesus "Ni ser att vi inte kan uträtta något. Hela världen springer ju efter honom" (vers 19).

Då människor kommer och vill se Jesus, svarar Jesus med att tala om ett ensamt vetekorn som ska dö och uppstå i många (vers 24).

Efterhand börjar till och med medlammar av Stora Rådet att tro på Jesus, men det ville de inte bekänna av fruktan för fariseerna (vers 42). "De ville hellre bli ärade av människor än av Gud" (vers 43).

Till eftertanke:
Kan du sätta dig in i fariséernas och de skriftlärdas fruktan för Jesus och förklara varför de ville döda Jesus?
Kan du sätta dig in i rådsherrarna fruktan att öppet bekänna sig till Jesus? Hur är det med oss och vår bekännelse idag? Finns det sammanhang där vi önskar att ingen ska veta att vi tror på Bibeln? I så fall vilka?
 

lördag

Ord för dagen den 21 april - Johannes 11

GUDS HÄRLIGHET

Bibelläsning: Johannesevangeliet 11
"Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?" (Joh 11:40 FB)

Vi behöver få uppleva mer av Guds härlighet. Ibland kan vi uppleva att våra samlingar och gudstjänster bara blir ord och sånger om Gud. Men jag tror att många idag har en längtan att få uppleva Guds härlighet på ett påtagligt sätt.

Jesus säger att det är vår tro på honom och hans möjlighter som öppnar för att hans härlighet ska bli synlig.

==>  Mannakorn att tugga på under dagen: Låt mig se din härlighet!

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Lasarus uppstår från de döda
Jesus kommer försent. Det var det alla trodde. Till och med systrarna Marta och Maria, som verkligen trodde på Jesus, trodde att allt hopp var ute för att Jesus kom för sent. De säger båda två vid olika tillfällen "Om du hade varit här skulle min bror inte ha dött" (vers 21+32).
Jesus var inte oberörd av situationen och då han såg den stora sorgen finner vi den kanske kortaste versen i Nya Testamentet "Och Jesus grät" (vers 35).
   Men Jesus visste så mycket mer än de andra. Jesus visste att detta skulle bli en demonstration om hur livet övervinner döden. Jesus säger "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör" (vers 25).

Herrens härlighet
Då människorna tvekade att ta bort stenen framför graven säger Jesus: "Har jag inte sagt dig att om du tror skall du få se Guds härlighet" (vers 40)
Till eftertanke:
Det ser ut som om vår tro är det som gör att vi kan se Guds härlighet.

Befria de bundna resurserna
Och då Lasarus till slut kommer ut av graven med fötter och händer inlindade i i bindlar säger Jesus "Befria honom och låt honom gå" (vers 44)
Till eftertanke:
Kan det vara på samma sätt i dag. Att församlingen och de kristna har fallit tillbaka till passivitet och de resurser som finns är bundna? Skulle du behöva höra Jesus säga till dig "Skaka av dig bindlarna som håller dig tillbaka och kom ut i Herrens frihet och lev ut det nya livet"?

fredag

Ord för dagen den 20 april - Psalm 47 och 48

LOVSJUNG GUD! - Psalm 47

Dagens bibelläsning: Psalm 47
"Lovsjung Gud, lovsjung! Lovsjung vår konung, lovsjung! Ty Gud är konung över hela jorden, lovsjung honom med en psalm. Gud är konung över hednafolken, Gud sitter på sin heliga tron."
(Ps 47:7-9 FB)

I psalm 47 möter oss en stark uppmaning att lovsjunga Herren. Lovsången stiger upp inför Guds tron. Men lovsången finns inte bara i himlen. Den skapar också resultat i den som lovsjunger.

Då vi ger vår lovsång till Gud händer det något i oss. Vi fokuserar på vem Herren är och inte på oss själva. Vi ställer oss i ett rätt förhållande till Herren. Han blir på tronen både i himlen och i våra hjärtan.

==> Mannakorn att tugga poå nder dagen: "Lovsjung Gud, lovsjung!"


STOR ÄR HERREN - Psalm 48 Dagens bibelläsning: Psalm 48
"Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad." (Ps 48:2-3 FB)

En lovsång- och tacksägelsepsalm, som uttrycker tacksamhet över befrielse för Guds stad, Jerusalem.

På den tiden bodde Herren i Templet i Jerusalem. Idag bor han i nya tempel av kött och blod, som går omkring på två ben.

Vi får stämma in i lovsången och tacksägelsen över Herrens storhet och att han befriar den som tar sin tillflykt till Honom.

"Stor är Herren..."

torsdag

Ord för dagen den 19 april - Psalm 46


BLI STILLA


Dagens bibelläsning: Psalm 46
"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." (Ps 46:11 FB)

Att bli stilla kan ofta upplevas som en bortglömd konst i våra dagar. Våra dagar är fyllda av aktiviteter. Vilodagen har krav på sig att vara aktivitetsdagen.

Det sägs att vi en normal dag tar emot mellan 3.000 och 10.000 intryck i form av informationsskyltar, reklambilder och annat. För bara någon generation sedan tog man emot så många intryck under ett helt liv. Hur kan man bli stilla mitt i alla aktiveter och i det enorma informationsflödet som ständigt når oss?

Jag tror att vi har ett stort behov att söka stillhet och avskildhet i Guds närhet. Att bara bli stilla och betrakta Guds storhet gör gott för den irrande själen. Jesus uppmanar oss, då han instruerar lärjungarna i bönens hemlighet, att gå in i vår kammare och stänga dörren. Stänga av alla intryck för några ögonblick och bara vara tillsammans med Honom.

==> Manna korn att tugga på under dagen: "Bli stilla och besinna att jag är Gud...."

onsdag

Ord för dagen den 18 april - Johannes 10

LIV I ÖVERFLÖD

Bibelläsning: Johannesevangeliet 10"Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. " (Joh 10:10 FB)

Jesus kom för att ge oss liv, ja, liv i överflöd. Men hela tiden utsätts vi för tjuvens, djävulens, försök att stjäla och förgöra det goda som Gud ständigt vill att jag ska leva i. Några dagar kanske lyckas tjuven  bätte än andra...

-Hjälp mig att avslöja tjuvens gärningar i mitt liv och att i stället leva i det liv Jesus ger till mig.

==> Mannakorn att tugga på under dagen: Liv i överflöd.

ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE

Fåren känner igen hans röst - Vers 4
Här talar Jesus om sig själv som herden och om oss som följer honom som får. Det finns ting som kännetecknar Jesu efterföljare. De känner igen hans röst (vers 4).
Mediaforskare säger att vi idag tar emot mellan 3.000 och 10.000 budskap per dag i form av vägskyltar, reklampelare, ljud och ljus och allt möjligt annat. För några generationer tillbaka var det så många intryck man tog emot under ett helt liv. Idag tar vi emot så många budskap varje dag. Men ändå säger Jesus att vi ska kunna känna igen hans röst bland alla andra.
Till eftertanke:
På vilket sätt brukar du höra Herrens röst i vardagen? Har du några exempel?

Liv i överflöd - Vers 10
En kamp pågår i ditt liv varje dag. Satan gör sitt jobb, som är att stjäla slakta och döda. Han vill stjäla den frid, glädje och kraft som vi har i Kristus. Jesus å andra sidan har kommit för att ge oss liv. Inte bara liv så vi kan överleva, utan liv i överflöd.
Till eftertanke:
På vilka områden kan jag få uppleva Jesus överflödande liv?

Jesu får lyssnar till hans röst - Vers 27
Lyssna är lite mer än att bara höra. Man kan höra mycket omkring sig utan att lyssna. Lyssna är mer aktivt. Vi ställer in oss för att kunna höra. I lyssnandet är vi ivriga att få höra för att vi ska kunna följa det vi hör.
Till efteranke:
Det är inte nog att bara höra. Vi måste lyssna och ta konsekvenserna av det vi hör.