måndag

Ord för dagen den 24 oktober - Hebreerbrevet 9

PLOCKA MANNA - Heb 9

Bibelläsning: Hebreerbrevet 9
"Bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste. Dit hörde det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken, som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor." (Hebr 9:3-4 FB)

Då Israels barn gick genom öknen på väg mot det förlovade landet, fick de för varje dag en portion manna för att överleva. På samma sätt behöver den kristne ett dagligt tilltal från Bibeln, ett "mannakorn", för att kunna överleva som kristen.

I Templet fanns mannakornen förvarade i det allra innersta rummet. Vi kristna är enligt Bibeln Guds Tempel på jorden. Längst inne i vårt innersta ska vi bära med oss ord från Gud, att leva av för varje dag.

Så här kan du hämta ditt dagliga manna:
Läs ett kapitel av Bibeln varje dag. Hitta en speciell vers, mening eller ord som talar till dig. Det kan vara en förmaning, ett löfte, en bön eller något annat. Ibland kan du behöva läsa kapitlet flera gånger för att hitta ditt personliga manna.

Då du har hittat ditt dagliga manna, kan du ta det med dig ut i dagen. Ta fram det och repetera det flera gånger och förvara det längst därinne i ditt hjärta. 


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Jag gömmer ditt ord i mitt hjärta


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE


Kraften i Jesu blod
Resultatet av Jesu enastående person och enastående tjänst är att Jesus har förlöst ett enastående arv (v.1517). Det arv det talas om här är inte bara livet efter döden, utan framför allt ett liv före döden. Ett arv som gäller för oss här och nu. Kraften i ett testamente blir förlöst i det ögonblick den som upprättat testamentet dör (v.16-17).


ÖVERSIKT

Vers 1-10

Gudstjänsten i det gamla förbundet. Tabernaklets uppbyggnad. Offertjänsten i tabernaklet. Föreskrifter för rening.
 

Vers 11-28
Karften i Jesu blod. Kristi tjänst som överstepräst. Vårt eviga arv. Jesus ska komma tillbaka.


KOMMENTAR

Vers 1-10 Tabernaklet
Gudstjänsten i det gamla förbundet Tabernaklet var indelat i tre avdelningar: Förgården med offeraltaret och reningskaret. Det heliga, dit bara prästerna hade tillgång

Det allraheligaste, det inre rummet. Dit fick bara översteprästen gå in en gång om året. Mellan det heliga och det allraheligaste fanns förlåten, en tjock tygvävnad som skiljde de båda rummen åt.  

Vers 11-28 Kraften i Jesu blod 
I de sju första kapitlen i hebreerbrevet ligger huvudvikten på det enastående med Jesu person. Det talas om hur mycket större Jesus är än alla andra. Från och med åttonde kapitlet flyttas huvudvikten från Jesu enastående person till Jesu enastående tjänst.

I kapitel åtta talas det om att
- Jesu prästtjänst står mycket högre än alla jordiska prästtjänster
- det nya förbundet, som är resultatet av Jesu prästtjänst, är mycket större än det gamla förbundet

I kapitel nio och fram till 10:18 talas det om -hur mycket större Jesu offer är jämfört med alla offer i det gamla förbundet -hur mycket större frälsande och renande kraft det finns i Jesu blod jämfört med blodet från bockar och oxar

Resultatet av Jesu enastående person och enastående tjänst är att Jesus har förlöst ett enastående arv (vers 15-17). Det arv det talas om här är inte bara livet efter döden, utan framför allt ett liv före döden. Ett arv som gäller för oss här och nu. Kraften i ett testamente blir förlöst i det ögonblick den som upprättat testamentet dör (vers 16-17).

Jesus har dött, en gång för alla. Arvet är förlöst. Du tillhör arvtagarna. Du är rik!


TILL EFTERTANKE OCH SAMTAL


Vers 1-9
1/ Försök att finna information om de olika sakerna som hör ihop med tabernaklet och vilken funktion de hade i det gamla förbundet.
2/ Vilken funktion hade blodet det i det gamla förbundet?
(- vers 7 - den första påsken (2 Mos 12) - Försoningsdagen (3 Mos 16)  

v.11-28
3/Vilken funktion har blodet enligt vers 12? Vad innebär det?
4/Vilken funktion har blodet enligt vers 14? Vad innebär det?
5/Vilken funktion har blodet enligt vers 18 och v.20? Vad innebär det?  
6/Vilken funktion har blodet enligt vers 22? Vad innebär det? (Jämför 1 Joh 1:9)
7/Vilka saker i arvet är det som blir förlöst för oss genom Jesu död och uppståndelse? (Se också Ef 1:3-14)
8/Vilket framtidshopp presenteras i v.28? 

Vers för eftertanke och memorering: "Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger" (vers 11
)

söndag

Ord för dagen den 23 oktober - Hebreerbrevet 8

VAD FINNS I DITT HJÄRTA? - Heb 8

Bibelläsning: Hebreerbrevet 8

"Detta är det förbund som jag efter denna tid skall sluta med Israels hus, säger Herren: Jag skall lägga mina lagar i deras sinnen och skriva dem i deras hjärtan. Jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk." (Hebr 8:10 FB)


Det som finns i våra hjärtan påverkar i stor utsträckning hur vi lever. Vårt hjärta kan vara fyllt av många negativa saker som kan förstöra både vårt eget och andras liv: bitterhet, hat, hämndbegär, avundsjuka.

Men vårt hjärta kan också vara fyllt av det som är gott. Gud vill att hans folk ska ha Guds ord skrivet i sina hjärtan. Guds ord är uttrycket för vad Gud tänker.

Om vårt hjärta är fyllt av det som är gott kommer det att välsigna inte bara oss själva, utan också de människor som vi möter.
 
==> Mannakorn att tugga på under dagen: Vad vill Gud skriva i mitt hjärta idag?
 
ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKE 

Ett bättre förbund
Hebreerbrevets författare talar om ett bättre förbund (7:22 och 8:6) som bygger på starkare löften (8:6) och citerar Jeremia som profeterade om att Herren i framtiden skull sluta ett nytt förbund med sitt folk. 
   Det nya förbundet ska inte vara som det gamla, där lagen var huggen i sten, utan Herren ska lägga sina lagar i folkets sinnen och rista dem i deras hjärtan (8:10)


ÖVERSIKT

Vers 1-5
Huvudpunkten är att Jesus är på tronen. Prästtjänsten i templet och i himlen.
 
Vers 6-8
Ett bättre förbund som vilar på starkare löften.

Vers 8-12
Citat från Jeremia 31:31-34 om det nya förbundet som skulle komma.

Vers 13
Det gamla förbundet är föråldrat.


KOMMENTAR

Vers 1-5 Huvudpunkten
Huvudpunkten i hebreerbrevet är att Jesus är upphöjd till tronen i himlen och sitter på Faderns högra sida. Denna huvudsak innebär:
- att Jesu prästadöme står långt högre än alla tidigare jordiska prästadömen. De var bara en skugga, en förebild, på det som skulle komma (vers 5)
- att Jesus har besegrat döden och djävulen (Heb 2:14-15) och befriat alla dem som var slavar under fruktan för döden
- att Jesus är den som bringar evig frälsning (Heb 5:9)
- att Jesus har burit fram ett fullkomligt, slutligt offer, en gång för alla (Heb    7:27)
- att Jesus har utöst den Helige Andes kraft över oss (Apg 2:33)
- att Jesus lever för alltid och ber för oss (Heb 7:25) På grund av allt detta är Jesu upphöjelse på tronen huvudpunkten. Och då vi upphöjer Jesus och sätter honom på tronen också i våra liv, får vi uppleva kraften av hans fullbordade verk; vi får smaka den kommande världens krafter (Heb 6:5)  

Vers 8-12 Det nya förbundet 
Gud har talat många gånger och på många sätt genom profeterna (Heb 1:1). En av de saker han talade om genom profeterna var det nya förbundet som skulle komma.

Jeremia profeterade många hundra år före Kristus om att det gamla förbundet skulle ta slut och att det skulle komma ett nytt och bättre förbund. Det gamla förbundet hade gett levnadsregler, men det hade inte gett kraften att följa dem.

Det nya förbundet skulle bygga på uppståndelsekraften, där Jesu liv skulle kunna uppstå i varje människa som var villig att ta emot honom. Lagen skulle inte längre vara något förstelnat, utanför människan, som var skrivet på sten. Lagen, Guds vilja, skulle komma inifrån, från vårt inre, som ett resultat av vår gemenskap med Gud och att vi skulle låta Gud forma oss efter Hans plan (Joh 7:38).  

Vers 13 Det gamla förbundet är föråldrat
Slutsumman på kapitel åtta blir att lagen, mina egna ansträngningar och prestationer, inte längre är en väg som för mig fram till Guds tron. Lagens förbund är föråldrat.

Guds tron heter nu nådens tron (Heb 4:16) för att göra tydligt att frälsningen nu inte är beroende av vad jag har gjort, utan är beroende av vad Han har gjort (Ef 2:8-9). Och det Han har gjort är tillräckligt för var och en som tror och vill ta emot det.   


TILL EFTERTANKE OCH SAMTAL 

Vers 1-5
1/ Gå igenom de olika resultaten av Jesu upphöjelse som finns i kommentaren till detta kapitel. Villa av dess har direkt betydelse för mitt liv som kristen? På vilket sätt påverkar de våra liv?  

Vers 6-8
2/ På vilka sätt är det nya förbundet bättre?  
3/ Vad är det för bättre löften som det nya förbundet bygger på?  

Vers 8-12
4/ Skriv upp alla kännetecken på det nya förbundet som du kan finna i verserna 8-12.  
5/ Varför vill Gud skriva lagen i våra hjärtan? Vilka resultat får det för oss? Vilka resultat får det för andra människor som vi möter? (jämför 2 Kor 3:2-6)   6/ På vilka sätt kan Gud skriva i våra hjärtan?  

Vers 13
7/ I det nya förbundet är det inte längre våra prestationer som gör oss godkända inför Gud. Vad betyder det? Har vi lätt att falla tillbaka i ”laggärningar”? (jämför Gal 3:1-5 och Rom 10:1-4)  

Vers för eftertanke och memorering: "Jag skall förlåta dem deras orättfärdighet, och deras synder skall jag aldrig mer komma ihåg" vers 12lördag

Ord för dagen den 22 oktober - Hebreerbrevet 7

ETT BÄTTRE HOPP - Heb 7

Bibelläsning: Hebreerbrevet 7
"Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem." (Heb 7:25 FB)

Hebreerbrevets författare kommer här tillbaka till ett genomgående tema i boken. Jesus är den störste. Här jämförs Jesus med prästfunktionen i det Gamla testamentet.

Jesus är överlägsen alla tidigare prästfunktioner: "En sådan överstepräst var det vi också behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna" (v.26)

Jesus är vår överstepräst.
-Han har makt att fräsla var och en som kommer till Gud
-Han manar gott för oss. - Alltid!


==> Mannakorn att tugga på under dagen: Han manar gott för mig. Idag!


ÖVERSIKT - KOMMENTAR - TILL EFTERTANKEEtt återkommande tema i hebreerbrevet är ordet bättre. De tidigare kapitlen har betonat att Jesus är bättre än änglarna, Moses, Josua, Aron och leviterna. I kapitel sju talas det om ett bättre hopp (v.19), som gör att vi kan närma oss Gud, och ett bättre förbund (v.22), som Jesus går i god för.   

ÖVERSIKT
Vers 1-3 Melkisedek som förebild för Jesus

Vers 4-10 Jämförelse mellan Melkisedeks och Arons prästadöme.
 
Vers 11-19 Ett prästadöme som inte bygger på lagen

Vers 20-28 Jesu prästadöme


KOMMENTAR

Vilka är Melkisedek, Aron och leviterna? För att kunna förstå jämförelserna i detta och övriga kapitel i hebreerbrevet måste man veta vilka personerna är som används i jämförelserna. 
 -Aron och leviterna
Då Moses fick leda Israels folk ut ur fångenskapen i Egypten på 1200-talet före Kristus, så var det Mose bror Aron, som fick uppgiften att vara präst och bära fram folkets syndoffer för Gud. Och eftersom Moses och Aron kom från Levi stam, så blev leviterna den speciella präststammen.  

-Melkisedek
Många år tidigare, på 1800-talet före Kristus, levde Israels stamfar Abraham, I 1 Mos 14:18-20 möter Abraham Melkisedek, som var ”präst åt Gud den högste”. Melkisedek välsignar Abraham och Abraham ger tionde till Melkisedek.

- Melkisedek som förebild v.1-3
I Psalm 110 finner vi en profetia om den kommande Messias. Psalmen är skriven under det levitiska prästadömets dagar, men Gud lovar i psalmen att Messias skall vara en präst av ett annat slag: ”Du är präst för evigt i Melkisedeks efterföljd” (Ps 110:4).
   Melkisedek är en förebild för Jesus på flera sätt:
- Namnet Melkisedek betyder ”Rättfärdighetens kung
- Melkisedek var kung i Salem. Salem är ett gammalt namn på Jerusalem. Salem betyder ”frid”. Kung i Salem betyder alltså ”fridens kung” eller ”fridsfurste”.
- Han var präst åt Gud den högste
- Han är högre än Abraham, eftersom han välsignar Abraham och får tionde av Abraham. Det är alltid den högre som välsignar den lägre i GT.
- Han har ingen början och inget slut. Annars är det vanliga i GT att människor presenteras genom sina föräldrar och sin avkomma.(vers 3)
- Han är och förblir en präst för alltid. (vers 3), till evig tid (vers 17+21)   

Ett bättre förbund vers 20-28
Det finns några huvuduttryck som återkommer i hebreerbrevet. Ett av dem är bättre. Det ordet skulle kanske kunna vara en passande överskrift för hela hebreerbrevet. Det har tidigare talats om att Jesus är bättre än änglarna, Moses, Josua, Aron och leviterna. I kapitel sju talas det om ett bättre hopp (vers 19), som gör att vi kan närma oss Gud, och ett bättre förbund (vers 22),
som Jesus går i god för.
   Ett annat återkommande uttryck är evig, som påminner om att Jesu verk inte är tidsbegränsat.
- en evig frälsning (Hebr 5:9) 
- till evig tid (Hebr 7:17+21+24+28)  
- en gång för alla. Ett tredje återkommande uttryck är en gång för alla, som talar att Jesu offer inte måste upprepas dagligen eller årligen, som i det gamla förbundet. Han bar fram offret en gång för alla (vers 27)   

TILL EFTERTANKE OCH SAMTAL

Vers 1-3
1/Melkisedek var kung och präst. På vilket sätt är Jesus kung i dag? På vilket sätt är han präst?  
2/Vad får det för konsekvenser för mig personligen att Jesus är kung? Att han är präst?  
v.4-28
3/ På vilket sätt är Melkisedeks prästadöme större än det levitiska? (vers 11-19) 4/Vad är grunden för det levitiska prästadömet?  (vers 16)  
5/Vad är grunden för Melkisedeks prästadöme?  (vers 20-28)
6/Vilka kännetecken finns på Jesu prästadöme? (v.24-27)  
7/Vem går Jesus i förbön för enligt vers 25?  
8/Vad tror du att Jesus ber om för mig/oss i dag?  


Vers för eftertanke och memorering: Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud, ty han lever alltid för att mana gott för dem. vers 25